Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului

Creditor
Adresa
Telefon
E-mail
Fax
Adresă internet

Smile Credit IFN SA
Sibiu, str. Justieției, nr. 22, ap. 2
0369/437.233
suport@smilecredit.ro
0369/437.233
http://smilecredit.ro

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit

Credit de consum pentru nevoi personale

Valoarea totală a creditului
(Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit)

300,00 RON
Creditele puse la dispoziţie de către SMILE CREDIT IFN S.A. au valori cuprinse între 100,00 – 2.000,00 RON.

Condiţiile care reglementează tragerea creditului
(Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor)

Tranşă unică prin virarea sumei în contul indicat de către Client, după aprobarea creditului. Dacă creditul este aprobat până în ora 12:00 pm într-o zi lucrătoare, virarea sumei se va face în aceeași zi. Altfel se face în ziua lucrătoare următoare.

Durata contractului de credit

15 zile
Creditele SMILE CREDIT IFN S.A. se acordă pe o perioadă maximă de 35 zile. Durata poate fi prelungită până la următoarea zi lucrătoare dacă scadența pică într-o zi nelucrătoare.

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

Rambursarea creditului se face într-o singură tranşă, la scadenţa finală, astfel:

332,40 RON (300,00 RON principal + 3 zile gratuitate de dobanda + 32,40 RON dobandă pe 12 zile)

Costul total al creditului se plăteşte în ordinea următoare: penalităţile,dobânda, principalul (dacă este cazul) şi cheltuielile de executare (dacă este cazul).

Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi
Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile costuri aferente creditului.

Suma totală de plată este de 332,40 RON

Rambursările

Generează o amortizare imediată a valorii totale a creditului

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului

0,9% pe zi, fixă

Dobânda anuala efectiva (DAE)
Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.
DAE va ajută să comparaţi diferite oferte.

1113 %
Notă: DAE a fost calculat pentru creditul din acest exemplu, presupunând că valoarea totală a creditului este pusă la dispoziția clientului într-o singură tranșă iar rambursarea (principal + dobândă) se face într-o singură tranșa, la scadență. DAE este relevantă numai pentru compararea unor oferte similare ca valoare, structură şi perioadă de restituire. Clientul trebuie să ţină cont de faptul că DAE este calculată raportat la un an calendaristic de 360 sau de 365 de zile.

4. Costuri aferente

Rambursările
Valoarea costurilor aferente utilizarii unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)

Creditorul nu percepe comisioane pentru utilizarea unui anumit mijloc de plată.
În anumite cazuri, cum este cel al plăților externe cu card, banca emitentă a cardului, precum și procesatorii de plăti cu card (cum sunt Visa și MasterCard) pot percepe comisioane direct de la Client și pot oferi cursuri de schimb valutar diferite de cursul BNR. Clientul va suporta orice comisioane și costuri impuse de către banca emitentă și de către procesatorii de plăți care au emis cardul bancar, inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar.
În cazul plăților prin virament bancar, Clientul va suporta orice costuri impuse de banca sa pentru efectuarea viramentului.

Costuri în caz de întârziere la plată
Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu vânzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite în viitor.

În caz de neplată la scadenţă, SMILE CREDIT IFN S.A. va aplica zilnic la totalul sumelor restante o dobândă penalizatoare de 0,95%/zi. Dobânda penalizatoare nu se aplică sumelor provenite din calculul dobânzilor.
Dacă Clientul nu va restitui creditul, dobânda şi comisioanele datorate în termen de 30 de zile de la scadenţă, Creditorul este îndreptăţit să considere contractul de credit rezolvit de plin drept, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei de judecată. Clientul va suporta integral costurile aferente recuperării sumelor datorate, pe cale amiabilă, sau prin executare silită.

Comisioane

NU se percepe comision de analiza dosar. NU se percepe comision de administrare credit, NU se percepe comision de rambursare anticipată a creditului.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere
Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

Clientul beneficiază de un termen de 14 (patrusprerezece) zile calendaristice în care se poate retrage din prezentul contractul de credit. Termenul de retragere începe să curgă de la data încheierii prezentului contract. Orice solicitare a Clientului de exercitare a dreptului său de retragere trebuie să fie exercitată printr-o notificare scrisă, transmisă Creditorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin depunerea notificării la sediul Creditorului, cu confirmare de primire din partea reprezentantului Creditorului. Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii/depunerii notificării cu condiţia ca notificarea sa fie expediată înainte de expirarea termenului menţionat.
În cazul în care Clientul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are obligaţia să achite Creditorului, fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 3(trei) de zile calendaristice de la expedierea/depunerea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor aferente de la data la care creditul a fost acordat şi până la data rambursarii acestuia. Creditorul îşi rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală pănă la restituirea integrală a sumelor şi să ia măsurile judiciare necesare recuperării sumelor datorate.

Rambursare anticipată
Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată
totală sau parţială a creditului.

Clientul poate verifica în orice moment situaţia creditului său prin accesarea contului său generat pe pagina de web smilecredit.ro şi poate rambursa în avans, parţial sau în totalitate, Creditul împreună cu dobânda acumulată, la orice dată până la scadenţa finală.
În caz de rambursare anticipată, Clientul datorează Creditorului dobânda pentru perioada de utilizare a Creditului.

Consultarea unei baze de date
Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări.

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obtineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit.

Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.


Creditul prezentat mai sus este un model reprezentativ, nu constituie o ofertă şi nu garantează obţinerea unui împrumut
Conform legislatiei in vigoare aveti dreptul de a analiza aceasta oferta pentru 15 zile sau, la alegerea dvs, mai putin de 15 zile.
Doresc sa analizez informatiile standard prezentate mai sus pentru 15 zile, apoi, daca doresc, voi reveni pe acet site sa semnez contractul de credit.
Am citit informatiile standard prezentate si doresc sa semnez contractul de credit imediat.