Consultare la biroul de credit

Consultare la biroul de credit

în vederea finalizării cererii de credit este necesară semnarea acordului de mai jos.

în situaţia în care nu eşti de acord cu transmiterea, prelucrarea, şi consultarea informaţiilor tale la Biroul de Credit poţi renunta la cerere deoarece nu va fi acceptată.

1. Acord de transmitere, prelucrare şi consultare a informaţiilor la SC Biroul de Credit SA

îmi exprim în mod expres consimţământul ca SMILE CREDIT IFN SA sa prelucreze informaţiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidenţele proprii şi să transmită catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridică română cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3 în vederea prelucrării acestor informaţii de către Biroul de Credit şi consultării informaşiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituţiile de credit, instituţii financiare nebancare şi de asigurări) în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii de creditare şi de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

 1. date de identificare a persoanei fizice*
 2. date şi informaţii legate de produsele de tip credit, similar sau de asigurări**
 3. date referitoare la fraudulenţi ***
 4. date referitoare la inadvertente constatate de SMILE CREDIT IFN SA ****

* cuprinde informaţii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/resedinţa, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod ţara şi serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente;

** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întarziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorului) şi informaţii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de poliţă de asigurare a persoanei fizice în legatură cu produsul acordat;

***cuprinde informaţii legate de: săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar*bancar, în relaţia directă cu SMILE CREDIT IFN SA, constatate prin hotărâri judecatoreşti definitive sau irevocabile caz, ori prin acte administrative necontestate;

****cuprinde informaţii legate de: date şi informaţii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;

Am luat la cunostinţă faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizări.

Am luat la cunostinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicata în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în forma scrisă, datată şi semnată către S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: Biroul de Credit SA, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030023 sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, în care să se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon) şi să se ataşeze o copie lizibilă dupa buletinul sau cartea de identitate;
 3. Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condiţii: se adresează o cerere către instituţia care a înscris datele la Biroul de Credit, intocmită în forma scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă dupa actul de identitate al solicitantului;
 4. Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să faca obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condiţii: se adresează o cerere către SMILE CREDIT IFN SA intocmită in formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul intemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei. Cererii i se va a tasa o copie lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului;
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 6. Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apararea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.

3. Acord procesare date cu caracter personal

 • Sunt de acord ca SMILE CREDIT IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Ghetarilor nr 23:25, sector 1, înregistrată în Registrul operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 1186, să prelucreze şi să stocheze datele personale furnizate, inclusiv codul numeric personal, potrivit art.5 din Legea nr.677/2001, în scopul desfaşurării activităţilor bancare. Banca are dreptul, în scopul desfăşurării activităţilor bancare aferente creditului, incluzând dar nelimitându-se la cordarea/administrarea/recuperarea/ executarea/etc creditului, de a transmite aceste date către terţe părti precum şi societăţilor din cadrul grupului din care face parte UniCredit Țiriac Bank S.A. etc.
 • Am luat cunostinta de prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ce include drepturile principale ale persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de informare, dreptul de acces la date, de intervenţie, de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, care pot fi exercitate în limitele legale, trimiţând o adresă scrisă, datată şi semnată către SMILE CREDIT IFN SA, Str. Ghetarilor nr 23:25, sector 1, Bucureşti, insoţită de o copie a actului de identitate.
 • Am obţinut, în vederea transferării catre SMILE CREDIT IFN SA în scopul desfaşurării activitaţilor bancare, inclusiv marketing direct, consimtamantul persoanelor ale caror date personale le furnizez, incluzand consimtamantul de a transfera codul numeric personal. Banca are dreptul, în scopul desfaşurării activităţilor bancare aferente creditului, incluzand dar nelimitându-se la acordarea/administrarea/recuperarea/ executarea/etc creditului, de a transmite aceste date catre terte părţi precum şi societătilor din cadrul grupului din care face parte UniCredit Țiriac Bank S.A. etc.