REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

- SMILE CREDIT -

- CONCURS ”CREDIT FĂRĂ DOBÂNDĂ PENTRU SUPORTERI ADEVĂRAȚI”

  1. Organizator:

 

Concursul este conceput şi administarat de către ”Smile Credit IFN SA”.
Concursurile se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

 

  1. Durata concursului

 

Concursul „CREDIT FĂRĂ DOBÂNDĂ PENTRU SUPORTERI ADEVĂRAȚI” se desfăşoară în perioada 22 iulie 2016 – 30 august 2016.

 

  1. Condiții de participare

 

Condiții cumulative de participare:

 - la această campanie pot participa persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani;

 - să dați ”like” la pagina de facebook ”smile credit” și să scrieți numele personalității sau echipei din sport pe care o admirați și o îndrăgiți cel mai mult;

 - să dați ”share” la postarea cu numele echipei sau a sportivului preferat.

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane fizice, persoane juridice, respectiv acele asociații familiale care sunt angajați ai Organizatorului și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție) sau în care angajații Organizatorului și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție) dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. 

Participarea la această Campanie impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament oficial.

 

  1. Premiile și modalitățile de acordare

 

Premiile constau în:

- două excursii la un eveniment sportiv în care participă idolul/echipa câștigătorului sau contravaloarea în bani, a o mie de euro, în cazul în care acesta este retras din activitate, este inapt medical sau nu are programate jocuri până la finalul anului. Pe întreaga durată a vizitei la evenimentul dorit, cei doi câștigători beneficiază de consiliere permanentă și gratuită;

- alte 10 premii, care constau în acordarea unei finanțări, în valoare de 2.000 lei fiecare premiu, pe o perioadă de 35 zile, fără dobândă și comisioane, pentru a putea participa la evenimentul sportiv dorit. Această finanțare o vom denumi ”CREDIT FĂRĂ DOBÂNDĂ PENTRU SUPORTERI ADEVĂRAȚI”. Câștigătorii vor completa online formularul de creditare existent pe http://www.smilecredit.ro .

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org, la data de 31.08.2016.

Ulterior extragerii potențialilor câștigători se vor extrage câte 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu oferit, pentru cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați/validați din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar dacă va fi cazul; rezervele vor trebui să îndeplinească aceleași condiții de validitate ca și persoanele desemnate drept potențiali câștigători.

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email suport@smilecredit.ro, după ce aceștia vor fi contactați în prealabil. 

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, Smile Credit îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de internet https://www.smilecredit.ro și pe pagina de Facebook Smile Credit.

În situația în care se dorește participarea la un eveniment care se desfășoară într-un stat unde există un regim de vize pentru cetățenii români, formalitățile pentru acordarea vizei nu intră în obligațiile organizatorului concursului.

 

  1. Confidențialitatea datelor

 

Smile Credit va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. 

 

 

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal.

Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa Sibiu, str. Justiției, nr. 22, ap. 2, jud. Sibiu, în atentia Direcției Marketing și Vânzări, o cerere întocmită în formă scrisa, datată și semnată. 
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câștigatorilor unor premii cu valoare care depășește 600 RON, conform obligației impuse de Codul Fiscal de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

Numele și prenumele câștigătorilor și premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care și vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datata și semnată către Organizator.
Organizatorul le poate solicita Participanților acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, denumirea/numele și prenumele lor.

Participanții nu vor fi obligați să iși exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere.

În cazul în care Participanții vor dori să își exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declarație scrisă semnată de aceștia.

 

  1. Răspundere

 

Organizatorul Campaniei va acorda premii doar acelor câștigători care au luat parte la Campanie, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului regulament oficial.

Organizatorul și celelalte entități implicate în Campanie nu își asumă răspunderea și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui regulament oficial.

În situația în care se dorește participarea la un eveniment care se desfășoară într-un stat unde există un regim de vize pentru cetățenii români, formalitățile pentru acordarea vizei nu intră în obligațiile organizatorului concursului.

Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul îi oferă consiliere acestora, în limitele și posibilitățile față de solicitările acestora.

Participantul câstigator a semna un proces verbal de predare-primire a premiului.
Orice pretenție a câștigătorului premiului în legătura cu premiul câștigat va fi adresată exclusiv Organizatorului.

 

  1. Încetarea campaniei

 

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

 

* Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească, total sau parțial obligațiile, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, dacă acesta este confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.
Daca o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

  1. Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de pe raza Mun. Sibiu.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: Sibiu, str. Justiției, nr. 22, ap. 2, jud. Sibiu, telefon 0369-437233 sau pe adresa email: suport@smilecredit.ro , în atenția Direcției Marketing și Vânzări. După expirarea unui termen de 3 zile de la încheierea campaniei promoționale, Organizatorul nu va mai lua în considerație nici o contestație.

 

  1. Regulamentul concursului

 

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://www.smilecredit.ro la secțiunea Concursuri/ promoții.

În anexa 1 la regulament veți găsi o parte din evenimentele sportive ce se desfășoară în perioada septembrie – decembrie 2016.

Regulamentul a fost întocmit în data de 15 iulie 2016.

 

Anexa 1 la Regulamentul oficial al campaniei Smile Credit

– Credit fără dobândă pentru suporteri adevărați  –

 

Competiții sportive la care puteți participa până la sfârșitul anului:

 

SEPTEMBRIE

1 — atletism: reuniune Diamond League, la Zurich (Elveția)

4 — auto: Formula 1, Marele Premiu al Italiei, la Monza

4 — auto: IndyCar, Marele Premiu de la Boston (SUA)

4 — Moto GP: Marele Premiu al Marii Britanii, la Silverstone

4-11 — ciclism: Turul Marii Britanii

9 — atletism: reuniunea Diamond League de la Bruxelles

9-11 — auto: Raliul Chinei (WRC)

10 — rugby: etapa a treia turneului Four Nations, Australia — Africa de Sud, la Brisbane, și Noua Zeelandă — Argentina, la Hamilton

11 — Moto GP: Marele Premiu al statului San Marino, la Misano

12-18 — tenis: turneul WTA de la Quebec (Canada)

16-18 — tenis: semifinalele Cupei Davis

17 — rugby: etapa a patra a turneului Four nations: Noua Zeelandă — Africa de Sud, la Christchurch, și Australia — Argentina, la Perth

17-18 — atletism: Decastar, la Talence (Franța)

18 — auto: Formula 1, Marele Premiu de la Singapore

18 — auto: IndyCar, Marele Premiu de la Sonoma (SUA)

18 — triatlon: finala World Series, la Cozumel (Mexic)

25 — Moto GP: Marele Premiu al Aragonului, la Motorland Aragon (Spania)

25 — atletism: maratonul de la Berlin

30 septembrie-2 octombrie — Raliul Corsica (WRC)

 

 

OCTOMBRIE

1 — ciclism: Turul Lombardiei

1 — rugby: etapa a cincea a turneului Four Nations, Africa de Sud — Australia, la Pretoria, și Argentina — Noua Zeelandă

2 — auto: Formula 1, Marele Premiu al Malaeziei, la Sepang

8 — rugby: etapa a șasea a turneului Four Nations, Africa de Sud — Noua Zeelandă, la Durban, și Argentina — Australia

9 — auto: Formula 1, Marele Premiu al Japoniei, la Suzuka

9 — atletism: maratonul de la Chicago

9-16 — ciclism: Campionatele Mondiale de șosea, la Doha (Qatar)

10-16 — tenis: turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China)

14-16 — auto: Raliul Cataloniei (WRC)

16 — Moto GP: Marele Premiu al Japoniei, la Motegi

18-23 — tenis de masă: Campionatele Europene, la Budapesta

22 — rugby: Bledisloe Cup, Noua Zeelandă — Australia, la Auckland

23 — auto: Formula 1, Marele Premiu al SUA, la Austin

23 — Moto GP: Marele Premiu al Australiei, la Phillip Island

24-30 — tenis: Turneul Campioanelor, la Singapore

27 — baschet: începe noul sezon în NBA

28-30 — auto: Raliul Marii Britanii (WRC)

30 — auto: Formula 1, Marele Premiu al Mexicului, la Ciudad de Mexico

30 — Moto GP: Marele Premiu al Malaeziei, la Sepang

31 octombrie — 6 noiembrie — tenis: turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy

 

NOIEMBRIE

5 — rugby: meciuri test, Țara Galilor — Australia, la Cardiff, Noua Zeelandă — Irlanda, la Chicago

6 — atletism: maratonul de la New York

11 — Moto GP: Marele Premiu al Valenciei (Spania)

12 — rugby: meciuri test, Scoția — Australia, al Edinburgh, Anglia — Africa de Sud, pe Twickenham, Italia — Noua Zeelandă, la Roma, Țara Galilor — Argentina, la Cardiff, Franța — Samoa

12-13 — tenis: finala Fed Cup

13 — auto: Formula 1, Marele Premiu al Braziliei, la Interlagos

13-20 — tenis: Turneul Campionilor, la Londra

18-20 — auto: Raliul Australiei (WRC)

19 — rugby: meciuri test Franța — Australia, pe Stade de France, Irlanda — Noua Zeelandă, la Dublin, Italia — Africa de Sud, la Reggio Emilia, Scoția — Argentina, la Edinburgh

25-27 — tenis: finala Cupei Davis

26 — rugby: meciuri test, Franța — Noua Zeelandă, pe Stade de France, Irlanda — Australia, la Dublin, Anglia — Argentina, pe Twickenham, Țara Galilor — Africa de Sud, la Cardiff

27 — auto: Formula 1, Marele Premiu de la Abu Dhabi, la Yas Marina

 

DECEMBRIE

3 — rugby: meci test, Anglia — Australia, pe Twickenham

4 — fotbal: finala campionatului MLS

4-18 — handbal feminin: EURO 2016, în Suedia